Studium k výkonu specializačních činností prevence sociálně patologických jevů - Prevalis Praha

Studium k výkonu specializačních činností prevence sociálně patologických jevů - Prevalis Praha

Studium k výkonu specializačních činností prevence sociálně patologických jevů

Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.
Průběžné hodnocení:
Studijní program je rozdělen do dvou let. V rámci prvního roku studia vypracují frekventanti studia ročníkovou práci, která bude zaměřena na specifika tvorby školního programu prevence sociálně nežádoucích jevů.
Ukončení studia:
Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce. Absolvent po obhájení závěrečné práce a úspěšném složení zkoušky získává osvědčení o absolvování studia.
Vzdělávací cíl:
Prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou). Připravit školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat tyto žáky, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží.

Podrobné informace o termínech, náplni studia, kontaktech + přihlášení na stránkách PREVALIS ZDE

Informace ke studiu pro období 2021 - 2023 ZDE (zahájení 28.8.2021)