Seminář "Vedení třídnických hodin jako základ PP na škole"

Seminář "Vedení třídnických hodin jako základ PP na škole"

úterý, 27. 10. 2020 at 9:00 - 16:00

Praha

Vzdělávací agentura Descartes zve na seminář "Vedení třídnických hodin jako základ primární prevence na škole".

Cílem kurzu je prohloubit praktickou dovednost pedagogů ve vedení nejen třídnických hodin jako základního nástroje primární prevence na škole. Dalším vzdělávacím cílem je vyšší motivovanost frekventantů realizovat třídnické hodiny interaktivním způsobem. Absolventi kurzu získají kompetenci ve vedení zážitkových / interaktivních hodin ve školní třídě. Získají rovněž kompetenci v oblasti realizace nespecifické a některých témat specifické primární prevence ve školní třídě. Získají ucelenou metodiku a celou řadu cenných odkazů na zdroje a literaturu.

Obsah akce:

Teoretický úvod
Práce třídního učitele v tématech primární prevence je vnímána jako důležitý a základní článek pro předcházení a prvotní řešení rizikových projevů v chování žáků. V rámci teoretické části kurzu budou frekventanti seznámeni se základními pravidly vedení třídnické hodiny, tvorbou pravidel a se základy přiměřené reflexe aktivit. V teoretické části budou též seznámeni se základním postupem vytvoření, plánování, realizace a vyhodnocení třídnické hodiny.

Praktická část
V praktické části kurzu, která tvoří většinovou náplň, budou frekventantům formou zážitkové pedagogiky představeny konkrétní metody práce s třídním kolektivem v rámci třídnických hodin, dále budou formou kazuistik představeny různé formy a možnosti preventivní práce se školním kolektivem a způsoby řešení možných obtíží ve školní třídě. Prakticky budou realizovány workshopy na různé typy třídnických hodin, návody na reflexi. Třídnické hodiny jsou cílené zejména na pokrytí témat nespecifické i specifické primární prevence ve školní třídě, tak, jak je doporučeno v minimálním preventivním programu školy.

Součástí kurzu bude předání ucelené metodiky: Metodika vedení třídnických hodin ve vztahu k primárně preventivním aktivitám v práci třídního učitele. („Skácelová, L. (2012). Metodika vedení třídnických hodin. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.“) Tato metodika byla vypracována ve spolupráci s učiteli a školními metodiky prevence ze základních a středních škol v Brně a blízkém okolí. Je v ní utříděno množství námětů a zkušeností tak, aby se mohly stát dobrým pomocníkem i inspirací při práci s dětmi.

Konkrétními tématy jsou:

* Proč dělat třídnické hodiny (TH)
* Jakou strukturu má TH
* Jak pracovat s následností témat v TH
* Komunitní kruh
* Využití her v rámci TH
* SOS situace při TH
* Práce s pravidly (jak formulovat, dodržovat a reagovat na porušování pravidel)
* Manuál vybraných témat ze specifické i nespecifické prevence
* Výměna zkušeností

Forma realizace: Workshop s praktickými příklady, krátkými teoretickými vstupy, metody zážitkové pedagogiky, diskuse - výměna zkušeností, rozbor kazuistik. Seznámení s komplexní metodikou.

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno.

Více informací a přihlášení na stránkách agentury Descartes ZDE