Home ADHD
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
ADHD
ADHD - seriál
ADHD-texty nejen pro pedagogy
ADHD/ADD v dospělosti
ADHD odkazy
ADHD literatura
Všechny strany

 

ADHD (attencion deficit hyperactivity disorder – porucha pozornosti s hyperaktivitou) není sama o sobě rizikovým chováním, nicméně výzkumy ukazují, že predikuje v mnohonásobně vyšší míře náchylnost jedince (obzvlášť, není-li u něj ADHD správně ošetřena) k různým typům rizikového chování – užívání návykových látek, rizikové chování v dopravě, poruchy příjmu potravy, sebevražedné chování… Proto chceme v této rubrice přinášet informace pro pedagogické i nepedagogické pracovníky, ale i pro rodiče dětí s ADHD. Budeme-li umět tuto poruchu včas rozpoznat, správně diagnostikovat a zprostředkovat dětem s ADHD adekvátní péči, přispějeme tím k jejich životní pohodě a snížíme pravděpodobnost jejich rizikového chování.

 


 

V této rubrice vám budeme postupně nabízet materiály zaměřené na problematiku ADHD/ADD, které mohou využít především pedagogové, ale také rodiče, studenti a všichni, jichž se tento problém nějakým způsobem dotýká nebo je zajímá.
Materiály za Pražské centrum primární prevence vypracovala Mgr. et MgA. Markéta Čermáková.

 

 

 

Část 1.
Obsahuje úvodní slovo, objasnění, co je a co není ADHD/ADD, jak se dítě s ADHD/ADD projevuje, poruchy, které jsou zaměnitelné s ADHD/ADD, další možné příčiny nestandardního chování zaměnitelného s ADHD/ADD, co by měl učitel dělat, když má u žáka podezření na ADHD/ADD.

ADHD seriál_část 1.doc

Část 2.

Druhá část seriálu je zaměřena především na možnosti léčby ADHD/ADD, a to jak s využitím psychoterapie, tak i za pomoci vhodné medikace, zmíněny jsou i alternativní metody. Pozornost je věnována také pražským poradenským zařízením, která poskytují diagnostiku a terapii ADHD.

ADHD seriál_část 2.doc

Část 3.

Ve třetí části seriálu o ADHD/ADD jsou rozepsány některé osvědčené tipy, jak upravit systém vyučování pro žáka s ADHD.

ADHD seriál_část 3.doc

 


 

1/ Prezentace Mgr.,MgA. Markéty Čermákové z Pražského centra primární prevence na X. ročníku konference PPRCH, která proběhla v listopadu 2013 na Magistrátu Hlavního města Prahy a jejímž pořadatelem bylo sdružení SCAN. Prezentace k příspěvku s názvem Hovory o ADHD ve formátu pdf ZDE

 

 

2/ V příloze ke stažení naleznete úvodní vzdělávací texty pro pedagogy, které připravila PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová. Obsahují následující kapitoly:

Prevence a intervenční opatření u dětí na základní škole.
Problémy s pozorností (dítě s ADD, ADHD, LMD).

Selektivní prevence a intervence na základní škole.
Dítě s ADHD – projevy a doporučení
pro intervenci.

Prevence a intervenční opatření u dětí na základní škole.
Problémy s chováním dítěte.

Vzdělávací text pro pedagogy_VYNSPI_Veronika_Pavlas_Martanova.pdf

 

 

3/ V příloze ke stažení naleznete plné znění dizertační práce autorky PhDr. Mgr. Veroniky Pavlas Martanové s názvem Efektivita terapeutické péče o děti s poruchami chování; Evaluace multisystémového modelu indikované prevence realizovaného v Pedagogicko - psychologické poradně v Praze 6.

ABSTRAKT_Efektivita terapeutické péče

DIZERTAČNÍ PRÁCE_Efektivita terapeutické péče_Veronika Pavlas Martanová

 


 

"Donedávna panoval názor, že ADHD se týká převážně dětí, které z této poruchy až na výjimky „vyrostou“. Ukazuje se však, že ADHD přetrvává do dospělosti, jen se projevuje jinými způsoby - hyperaktivní jedinec už nepadá ze židle, nepředbíhá ve frontě na oběd ani nevbíhá bez rozhlédnutí do vozovky. Může však pociťovat velký vnitřní neklid, pohrávat si s prsty, tužkou apod., často ztrácí své věci (mobil, diář, peněženku, klíče…), zapomíná na domluvené schůzky nebo na ně přichází pozdě, zadané úkoly odkládá nebo zapomíná, je pro něj obtížné udržet si ve věcech i životě pořádek, rád se vrhá do nových věcí a často se mu jich pak nakupí tolik, že nestíhá, obtížně dokončuje započaté úkoly, nemá přehled o svých financích, střídá partnery, nebo má potíž soustředit se na cokoli včetně sexu.
V horších případech se rizikově chová v dopravě (například jezdí nepřiměřeně rychle), experimentuje s návykovými látkami, přejídá se, excesivně nakupuje nebo je náchylný k jinému rizikovému chování.
Dospělí s ADHD mohou cítit, že jejich výkon neodpovídá jejich schopnostem, mohou opakovaně selhávat ve vztazích, v zaměstnání i ve studiu. Často poté podléhají depresím či únavovému syndromu, snadněji sahají po návykových látkách..."

Úvodní text z brožury Poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD/ADD) - Příručka pro dospělé

 

Brožura Poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD/ADD) - Příručka pro dospělé vznikla za finanční podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, na realizaci se podílela 1. LF UK Praha a Pražské centrum primární prevence - Centrum sociálních služeb Praha.

Plná verze brožury ke stažení ADHD_ADD_dospělí_brožura.pdf

 

Dokumentární film k problematice ADHD/ADD v dospělosti s názvem Nepozorní můžete shlédnout ZDE

Tento dokument natočila společnost Lopolo Av Production za finanční podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, na realizaci se podílela 1. LF UK Praha a Pražské centrum primární prevence - Centrum sociálních služeb Praha.

 

Stránky podpůrného programu pro dospělé s ADHD/ADD najdete na adrese www.nepozornidospeli.cz Program je realizovaný na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze za finančního přispění Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.

 


 

Asociace dospělých pro hyperaktivní děti

Asociace dospělých pro hyperaktivní děti - na stránkách naleznete informace k diagnostice a terapii ADHD, ale také

mapu odborné pomoci,diskuzi a další. Stránky jsou děleny do sekcí pro rodiče, učitele, lékaře a psychology.

 

Asociace dětské a dorostové psychiatrie

Asociace je nezávislé a dobrovolné sdružení uvedených pracovníků. Cílem je podporovat a sledovat poskytování zdravotních služeb jak základních, tak navazujících, týkajících se péče o duševní zdraví dětí a mládeže a jejich výchovného prostředí (rodiny, školy, atd.).

 

NIDAR - Národní institut pro děti a rodinu - Projekt Hyperaktivita.cz

Pomoc rodinám s dětmi s vývojovými poruchami. Systematická poradenská, terapeutická a vzdělávací pomoc rodinám, dětem, dospělým a institucím v souvislosti s vývojovými poruchami.

 

Jakou roli hraje strava při ADHD?

Neexistuje důkaz o tom, že by tato porucha byla způsobena druhem konzumované stravy. Nicméně, výzkumy ukazují, že u některých pacientů mohou změny stravovacích návyků zmírnit projevy tohoto onemocnění... (Článek ze stránek cs.medlicker.com )

 

Pediatrie pro praxi, vydavatel společnost SOLEN

V čísle 1/2016 odborného časopisu Pediatrie pro praxi byl publikován článek s názvem ADHD ve světle současné psychiatrie a klinické praxe seznamující s aktuálním pohledem na klinický obraz, epidemiologii, patofyziologii, diagnostiku a terapeutické přístupy k ADHD, autorem článku je doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.,Psychomed s.r.o. a PK FN Olomouc.

Článek v plné verzi je zveřejněn v archivu časopisu Pediatrie pro praxi na stránkách vydavatele, společnosti SOLEN - medical education.

V čísle 2/2004 odborného časopisu Pediatrie pro praxi byl publikován obsáhlý článek zaměřený na ADHD s názvem ADHD - pohled psychologa, jehož autorem je PhDr. Václav Mertin (t.č. Katedra psychologie FF UK, Praha).

Článek v plné verzi je zveřejněn v archivu časopisu Pediatrie pro praxi na stránkách vydavatele, společnosti SOLEN - medical education.

V čísle 1/2002 odborného časopisu Pediatrie pro praxi byl publikován článek, jenž se poruchami chování zabývá z pohledu neurobiologie. Jeho název je Hyperkinetické poruchy, autorem je doc. MUDr. Eva Malá, CSc (t.č. Psychiatrická ambulance, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha).

Článek v plné verzi je zveřejněn v archivu časopisu Pediatrie pro praxi na stránkách vydavatele, společnosti  SOLEN - medical education.

 

Metodický portál RVP - inspirace a zkušenosti učitelů

Na Metodickém portálu RVP bychom vás rádi upozorniili na články vztahující se k ADHD a poruchám pozornosti, a to:

Dítě s ADHD v mateřské škole, autor: Lenka Minaříková

Využití KamiNetu ve třídách s integrovanými žáky s poruchami učení na příkladu výuky skladby, autor: Kamila Balharová

ADHD-knihovna RVP, více autorů

 

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

Na stránkách Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny Praha 8 je zpracován článek Poruchy chování dětí, jenž obsahuje tyto kapitoly: Neklidné dítě; U ničeho nevydrží; LMD - lehká mozková dysfunkce; ADHD, ADD - pro učitele. Vychází z materiálů publikovaných odborníky na problematiku poruch chování u dětí i z vlastních poznatků.

 

Občanské sdružení Duha - Klub Jasmín

Je základním článkem, dužinou (tj. oddílem) neziskového občanského sdružení Duha zabývajícího se přípravou a realizací programu pro děti a mládež. Důležitá je vysoká otevřenost našich akcí a snaha o maximální jejich dostupnost i pro děti se znevýhodněnou startovní pozicí, zranitelnější, sociálně nezralé. Mohou to být děti méně úspěšné ve škole, v kroužcích, kolektivu vrstevníků a podobně. Velká část účastníků akcí jsou děti s ADHD/ADD.

 

 


 

Přehled literatury o ADHD/ADD


Pokusili jsme se roztřídit dostupné knihy pojednávající o tématice ADHD/ADD do kategorií podle toho pro koho jsou určeny, jak jsou obsáhlé, podrobné atd.  Recenze některých z nich najdete v naší knihovně.

 

Stručné příručky - informace o ADHD a obecná pravidla výchovy a vyučování:
Chcete-li se dozvědět  o ADHD/ADD a máte na to málo času…
* Altmanová, M.: Hyperaktivní a nepozorné dítě
* Drtílková, I.: Hyperaktivní dítě
* Jucovičová, D, Žáčková, H.: Máte neklidné, nesoustředěné dítě? (pro učitele a vychovatele)
* Žáčková, H., Jucovičová, D.: Máte neklidné, nesoustředěné dítě? (pro rodiče a vychovatele)

 

Obecně o ADHD:
Knihy, z nichž si můžete vybrat, pokud se o ADHD/ADD zajímáte  - obsahují popis toho, co je ADHD/ADD i tipy, jak s touto poruchou zacházet, jaké jsou možnosti léčby…

* Goetz, M., Uhlíková, P.: ADHD Porucha pozornosti s hyperaktivitou
* Drtílková, I.: Hyperaktivní dítě
* Drtílková, I., Šerý, O.: Hyperkinetická porucha/ADHD
* Munden, A., Arcelus, J.: Poruchy pozornosti a hyperaktivita
* Train, A.: Nejčastější poruchy chování dětí
* Hallowell, E. M., Ratey, J. J.: Poruchy pozornosti v dětství i dospělosti

 

Podrobné návody a popisy technik:
Setkáváte-li se s lidmi s ADHD/ADD často a chcete s nimi umět dobře spolu/pracovat, eventuelně ADHD/ADD sami trpíte…


- Pro učitele:
* Riefová, S. F.: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole
* Žáčková, H., Jucovičová, D.: Relaxace nejen pro děti s ADHD
* Ondráček, P.: Františku, přestaň konečně zlobit, nebo…

- Pro osoby s ADHD/ADD:

* Taylor, J. F.: Jak přežít s hyperaktivitou a poruchou pozornosti
* Hallowell, E. M., Ratey, J. J.: Poruchy pozornosti v dětství i dospělosti

- Pro rodiče; jste rodičem dítěte s ADHD/ADD:
* Drtílková, I.: Hyperaktivní dítě
* Drtílková, I., Šerý, O.: Hyperkinetická porucha/ADHD
* Goetz, M., Uhlíková, P.: ADHD Porucha pozornosti s hyperaktivitou
* Žáčková, H., Jucovičová, D.: Máte neklidné, nesoustředěné dítě? (pro rodiče a vychovatele)
* Žáčková, H., Jucovičová, D.: Relaxace nejen pro děti s ADHD


Kazuistiky, příběhy jedinců s ADHD/ADD:
* Hallowell, E. M., Ratey, J. J.: Poruchy pozornosti v dětství i dospělosti
* Riefová, S. F.: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole